Algemene voorwaarden

Op al onze facturen zijn de hierna volgende voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van de eventuele algemene voorwaarden van de klant, behoudens voorafgaand schriftelijk anders zou zijn overeengekomen.

Artikel 1: Eventuele klachten dienen ons te bereiken uiterlijk binnen de 8 kalender
               dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven.

Artikel 2: Bij afhaling van het voertuig of goederen zal de koper de factuur contant
               betalen op onze zetel. Bij gebreke van onmiddellijke betaling, is de koper  
               van rechtswege en zonder ingebrekestelling verplicht naast de hoofdsom
               een jaarlijkse verwijlintrest te betalen gelijk aan de wettelijke intrestvoet, te
               rekenen vanaf de factuurdatum tot de dag van algehele betaling.
               De koper is bovendien gehouden tot betaling van een forfaitaire
               schadevergoeding gelijk aan 15% van het factuurbedrag of het resterende
               saldo met een minimum van 75€ indien hij het volledige factuurbedrag niet
               heeft betaald binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf een per post 
               aangetekende ingebrekestelling, onverminderd ons recht om de werkelijk
               geleden schade te bewijzen indien deze hoger is .

Artikel 3: Van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling zal vanaf de vervaldag
               verwijlinteresten van 1% per maand verschuldigd zijn.

Artikel 4: Elk geschil voortspruitend uit opgemaakte factuur zal definitief beslecht
               worden door de rechtbank van het arrondissement van de verkoper.

Artikel 5: Het voertuig dient binnen de 7 kalender dagen opgehaald te worden door de
               koper op onze zetel tenzij voorafgaand schriftelijk anders werd
               overeengekomen.. De verkoper blijft eigenaar van het voertuig zolang niet
               het volledige bedrag betaald is door de koper. Het is de koper verboden het
               voertuig, te verkopen, te verhuren, over te dragen aan derden, in pand of
               bruikleen te  geven, of in het algemeen te beschikken over het voertuig
               zolang de totaliteit van de verkoopprijs niet betaald is.

Artikel 6: De klant dient zijn voertuig af te halen ten laatste op de 7de kalenderdag
               zoals voorzien in artikel 5. Bij niet afhaling van het voertuig door de koper
               zal vanaf de achtste kalenderdag na verwittiging een forfaitaire stallingskost
               aangerekend worden van 4,5 € per kalenderdag.